3 mar 2019

kWh pris på elbil anlegg

Det er en del beboere som lurer på hvorfor det vil koste 2,50 kr/kWh å lade elbilen gjennom det ladeanlegget vi er i ferd med å etablere.

Nedenfor er en forklaring på grunnlaget for denne summen.

(Dette skrivet er hentet med tillatelse fra Haugerudhagan Borettslag og tilpasset Sameiet Engebrets Promenade. Originalen ligger her.)

Litt om dagens strømpris for husholdninger

Dagens strømpriser varierer veldig fra sommer til vinter. Strøm er generelt billigere på sommeren for da bruker folk rett og slett mindre strøm, mens den er dyrere på vinteren fordi anleggene til leverandørene er mer belastet siden det generelt brukes mer strøm.

Hva vi betaler i strøm totalt sett er mer enn kun strømprisen. Husholdningene, de private kundene, betaler i dag strømpris + nettleie + elavgifter + fastbeløp per måned. Hvis man tar eksempel fra Hafslund, som er Norges største aktør på levering av både strøm og nettleie, og som sameiet benytter, blir regnestykket på dagens spotpris slik: 71,35 øre/kW + 46,65 øre/kW = 1,18kr/kW. I tillegg kommer faste månedlige avgifter på 19,90kr + 62,50kr. Dette er basert på priser i september 2018 hvor strømmen er billigere enn ellers i året. For mer informasjon om dette kan man benytte seg av https://www.strompris.no/som har en oversikt over strømpriser.

Man kan dermed ikke se på strømprisen alene og isolert fra andre avgifter som medfølger når man skal se på hvor mye man betaler i strøm.

Bilde 1: Illustrasjonsbilde: Hva en husstand betaler for

Litt om fremtidens strømpriser

Overgang til AMS målere er i gang for fullt over hele landet, og er allerede implementert i Engebrets Promenade. Disse smartmålerne skal kontinuerlig rapportere tilbake til netteier hvor mye strøm som brukes. På den måten vil netteierne ta ekstra betalt for tidspunkter hvor mye strøm blir brukt på en gang, såkalt effektpris (kommer mer om dette under). Disse AMS-målerne skal også finansieres gjennom at netteierne skal øke prisen på nettleien, noe som vil si at dagens nettleiepriser vil øke fra 1.1.19, mer om dette her.

I tillegg til dette er det allerede varslet, fra flere sentrale aktører, at strømprisen skal økes i fremtiden. Dette primært fordi forbruket vårt er større, det må investeres i nettanleggene, Norge importerer mer strøm fra utlandet da de ikke klarer å produsere nok selv, men også pga miljømessige forandringer som varmt vær, lite vind og vann, etc. Les gjerne mer om dette her Strømprisen vil øke tretti prosent 

Kort om strømpris for borettslag / sameier

Strømprisen i borettslag/sameier har et litt mer komplisert bilde. Vi betaler, på like linje med alle husstander, strømpris + nettleie + elavgifter + fastbeløp per måned. I tillegg til dette betaler vi noe som heter effektledd og effekttariff, som er en ganske dyr avgift og som slår inn når det brukes mye strøm på en gang.  En forenklet forklaring følger under.

Bilde 2: Viser forenkling av effektledd og effekttariff

Siden vi benytter fellesmålere i sameiet, som blant annet brukes til å gi strøm til elbil laderne, har vi også høyere nettleie på disse, se bilde under for priser kun relatert til effekttariff.

For de som vil lese mer om dette, finnes det mer informasjon på her

Hvorfor vil det da koste 2,50 kr/kWh å lade elbilen?

Ladeanlegget for elbiler, som det jobbes med nå, er koblet opp mot fellesanlegget til sameiet og ikke mot hver enkelt måler, dette av flere grunner. Blant annet fordi det er en mye dyrere løsning å koble hver enkelt ladestasjon til den enkeltes strømmåler i hver leilighet. Det gjør at når elbilene lades brukes strømmen til sameiet og sameiet betaler denne strømregningen hver måned. Med det nye systemet vil de reelle lade-kostnadene fordeles etter forbruket til hver enkelt beboer gjennom Smartly. Vi har investert i et flott og fleksibelt system som gjør at vi kan se hvert enkelt forbruk, samtidig som vi kan kreve inn det beløpet vi ønsker pr kW. Dette er av styret satt til 2,50 kr/kWh gjennomsnittlig i året og forklaringen er ganske enkel. Elbil anlegget og ladningen fører med seg en del utgifter som ikke sameiet ikke har i dag og som ikke er bærekraftig at sameiet bekoster, som f.eks.:

·      Etablering av ny infrastruktur for ladeanlegget

·      Strøm + nettleie på forbruket relatert til ladningen

·      Internettlinjer, etablering og månedlige avgifter

·      Effektledd, som slår inn når flere lader samtidig

·      Effekttariff, som slår inn når flere lader samtidig

·      Serviceavtale for ladeanleggene, som må etableres

·      Fakturering av forbruk

·      Fremtidsrettet utvikling gjennom økte priser på strøm og nettleie fra 1.1.19

Disse nye utgiftene må dekkes av de som benytter seg av ladeløsningenog forklarer hvorfor prisen er satt slik den er for øyeblikket. Sameiet Engebrets Promenade har ikke til hensikt å tjene penger på å selge strøm utover å dekke de reelle kostnadene, og sørge for at det kun er de som kjøper og benytter ladeanlegget som betaler for dette. De andre beboerne som enten ikke har parkeringsplass eller velger å ikke kjøpe ladestasjon eller har ladestasjon fra før, vil ikke bli belastet for noen kostnaderforbundet med ladeanlegget.  Dersom det skulle vise seg at vi kan nedjustere kWh prisen og samtidig dekke kostnadene beskrevet over, vil dette selvfølgelig bli gjort og beboere vil bli varslet.